Afgelopen tijd lijkt er een probleem met het aanvraagformulier. Slaat u het formulier alstublieft voor verzending op zodat u de aanvraag als pdf kan versturen naar secretariaat [at] kcutrecht.nl

Aanvragen

De procedure voor een aanvraag

Aanvragen voor financiële ondersteuning van individuen lopen altijd via de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s).
Organisaties kunnen rechtstreeks aanvragen indienen bij het bestuur van KCU. Bij de aanvraag kan gebruik worden gemaakt van het digitale aanvraagformulier.
De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een vereniging of stichting. De aanvraag dient een caritatief doel te hebben en betrekking te hebben op activiteiten in de stad Utrecht.
Het is van belang dat de aanvraag duidelijk wordt onderbouwd. De doelgroep(en), het beoogde resultaat en de planning van het project moeten duidelijk mogelijk worden omschreven. Ook dienen meetpunten worden aangegeven voor tussentijdse evaluatie van de voortgang van het project en de resultaten.

 • Het is belangrijk dat een gedetailleerde begroting van het project wordt meegestuurd, waarin ook wordt aangegeven welke de eigen bijdrage aan de kosten is;
 • Of er eventueel wordt samengewerkt met andere instellingen;
 • Welke bedragen via bestaande subsidieregelingen kunnen worden verkregen;
 • Welke andere instanties dan KCU bijdragen of welke bijdrage aan hen is gevraagd.

Tot slot dienen als bijlagen te worden meegestuurd:

 • De meest recente jaarstukken van de organisatie;
 • De meest recente statuten van de organisatie;
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • De begroting van het project.

De beoordeling van een aanvraag

Het bestuur van KCU vergadert eens per drie maanden. Dan worden de nieuwe aanvragen beoordeeld. Indien nodig wordt nog aanvullende informatie bij de aanvrager opgevraagd.
Het bestuur beslist omtrent de aanvragen. Soms steunt KCU alleen een onderdeel van een project.

Aanvraagformulier

n.b. Alle invoervelden (m.u.v. de bijlagen) zijn verplicht in te vullen voordat het formulier naar ons verzonden kan worden.
Kunt u iets niet invullen geeft u dan uw reden in het betreffende invoerveld aan, gaat dit om een bijlage geef dit dan aan in de opmerkingenveld onderaan het aanvraagformulier.

  Naam instelling

  Naam contact persoon

  Email

  Telefoon

  Bankrekening (IBAN) instelling

  Omschrijving van het project

  Maatschappelijke betekenis van het project

  Bedrag van de eigen financiële bijdrage

  Van KCU gevraagde financiële bijdrage

  Welke andere (overheids)instellingen is om een bijdrage of subsidie gevraagd, en voor welk bedrag

  Door welke instelling zijn welke bedragen toegezegd

  Graag als bijlagen bijvoegen:
  - de begroting van het project:
  - de meest recente vastgestelde jaarstukken van de organisatie:
  - de geldende statuten van de organisatie:
  - een actueel uittreksel handelsregister van de organisatie:

  Eventuele op- of aanmerkingen kunt u hieronder plaatsen: